ee / en / de
 
AvalehtTeenusedMeie kogemus
Projektid
KontaktFotod
 
 
This website has been done with the support of the European Community in the framework of the Socrates programme.

 
Positive Discipline / From School... / Stop at Bullism / Õuesõppe projekt

Stop at Bullism

Prindi leht

Stop at Bullism projekti eesmärk on viia läbi rahvusvaheline väiksemastaabiline uuring koolivägivalla kohta ja korraldada seminare, et suurendada avalikkuse teadlikkust teema kohta ning muuta õpetajad, vanemad, kasvatajad ja operaatorid teadlikumaks selle ennetamise ja sekkumisvõimalustest ning aidata noortel koolikiusamise ohvriks langenutel nendest võimalikest agressioonidest üle saada.

Projekti eesmärgid ja tegevused
 
 • Arutelud teemadel koolivägivald, vägivald üldiselt, kiusajad jne.
 • Projekt on jagatud kaheks osaks:
    - Esimesel aastal tegeletakse uuringutega, et tuvastada koolivägivalla hetkeolukord ja õpetajate/koolitajate tegelikud vajadused. Uuring toimub kõigis partnerriikides samal ajal ning võrreldakse uuringutulemusi.
   - Teisel aastal koostatakse juhendmaterjal õpetajatele/spetsialistidele kogutud ja täpsustatud uuringute ja taustainfo põhjal. Juhendmaterjali testitakse, et selgitada välja selle kasutamise sobilikkus.
 • Seminaride/workshoppide/arutelude korraldamine koolivägivallaga seonduvatel teemadel
 • Aruteludest kokkuvõtete tegemine ja selle tutvustamine teistele projektipartneritele
 • Rahvusvahelistel koosolekutel analüüsitakse ja võrreldakse workshoppide tulemusi.
 • Projekti tulemuste levitamine rahvuslikul ja rahvusvahelisel tasandil (koduleht, voldikud, brošüürid, võrgustikud jne. )
Projekti tulemused (tulemuste vaatamiseks kliki üleval vasakul asuvale sõnale tulemused!)
 •  Juhendmaterjal õpetajatele ja erinevatele koolikeskkonnaga seotud huvigruppidele, et suurendada nende teadlikkust, kompetentsi ning oskusi, kuidas ennetada ja võidelda koolivägivalla ning küberkiusamisega ning andmaks ülevaadet olukorrast projekti partnerriikides.
 • Töökoosolekud/workshopid: toimuvad nii rahvusvahelisel kui siseriiklikul tasemel, et uurida, jagada ja koguda parima praktika näiteid koolivägivalla ennetamise ja sekkumise võimalustest.
 • Projekti koduleht (blogi, sotsiaal võrgustik, foorum vms, vastavalt iga partneri äranägemisele): uuringute avaldamine, informatsiooni jagamine, dokumendid ja parima praktika näited koolivägivalla kohta ning projekti tegevused.
 • Voldikud-infolehed, brošüür
 • Võrgustik projektis osalevatele organisatsioonidele
rahvusvahelise koostöö mõju ja kasu
 
 • Koostöö tegemise oskus rahvusvahelisel tasemel teiste koolitusasutustega
 • Koolitatavad ja personal arendavad isikutevahelisi, sotsiaalseid ja kultuuridevahelisi oskusi läbi suhtluse teisest kultuurist inimestega
 • Koolitatavad ja personal parandavad oma inglise keele kasutamise ja arusaamise oskusi.
 • Koolitatavad ja personal osakavad analüüsida samu teemasid läbi erinevate külgede ja vaatenurkade, et võrrelda ja õppida neist.
 • Võimalus võtta aktiivselt osa projekti tegevustest ja aidata projektil jõuda eesmärgini
 • Personal arendab oma organisatsioonilisi, IT, meeskonnatöö ja koolitusalaseid oskusi
Projekti partnerid
ITAALIA: Association Prhomos
Prhomos Association on mittetulundusühing, mis tegeleb inimeste heaolu toetamisega läbi elukestvaõppe ja konsultatsiooni teenuse pakkumise. Põhiliselt tegeleb Prhomos sotsiaaltöötajate, kasvatajate, vanemate, õpetajate ja teiste inimeste koolitamisega, kes töötavad haridussektoris erivajatustega inimestega (psüühikahäiretega, psühholoogiliste probleemidega inimesed jne.)
 
EESTI: MTÜ Eesti Ellujäämisselts
MTÜ Eesti Ellujäämisselts tegeleb ligi kümmekond aastat noortega. Tähelepanu pööratakse just riskirühma noortele - sotsiaalselt ja  majanduslikult vähemkindlustatutele, õpi- ja käitumisraskustega noortele. Õpetamisel kasutatavateks meetoditeks on valdavalt õuesõpe ja aktiivõpe. Korraldatakse matku, ellujäämiskursuseid jms.
 
BULGAARIA: Dia-sport Association
DIA-SPORT Association on 1995.aastal Bulgaarias Sofias asutatud laiapinnalise esindatusega valitsusväline organisatsioon. Asutuse ülesanne on tõsta hariduse  ja koolituse kvaliteeti kõigil tasanditel, toetada hariduse ja koolituse infrastruktuuri arengut, edendada ja kaasa aidata elukestvale õppmisele, e-õppimisele ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamisele hariduses ja koolituses.
 
TÜRGI: Menderes Town Education Directorate.
Menderes linna Haridusdirektoraat on haridusasutuste tegevuste eest vastutav organisatsioon. Kokku on registreeritud 650 õpetajat ja 10650 õpilast lasteaedadest, põhi- ja keskkoolidest ning kutseõppeasutustest. Menderese linnas on 40 riigikooli. Menderes linna Haridusdirektoraat on Täiskasvanute Koolituskeskus, mis pakub 300 erinevat liiki kursusi.
Lisainfot projekti kohta saab projekti kodulehelt: www.prhomos.org
imago
MTÜ Eesti Ellujäämisselts;  Võrumaa;  E-post: aigar@loodusmatk.ee